Αρχική| Η Εταιρεία μας | Έργα | Δυναμικό | Οικονομικά Στοιχεία | Επικοινωνία

Η Τ.Ε. Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. Πρωτοπόρος σε Έργα Περιβάλλοντος, Θαλάσσια και Λιμενικά Έργα, Κτιριακά Έργα, Έργα Πετρελαιοειδών και Δικτύων, Έργα Οδοποιΐας και παντώς τύπου Τεχνικές Κατασκευές

 
 
  

Η Εταιρεία μας

Η τεχνική εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. από της ιδρύσεώς της, δραστηριοποιείται στον τομέα των Θαλασσίων και Λιμενικών Έργων, διαθέτει ιδιόκτητο στόλο πλωτών μέσων (γερανούς, ρυμουλκό, φορτηγίδες, σάτια) και έχει κατασκευάσει πλήθος λιμενικών έργων πόσης φύσεως και μεγέθους, έχει ποντίσει υποθαλάσσιους αγωγούς μεγάλων διαμέτρων, έχει κατασκευάσει χαλυβδοσωλώνεις μεταφοράς φυσικού αερίου.

Η Εταιρεία μας είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολήθηκε ενεργό με Έργα Περιβάλλοντος και ειδικότερα Έργα Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού, Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων. Από το 1980 έχουμε μελετήσει, κατασκευάσει και λειτουργήσει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται επίσης στην Λειτουργία και Συντήρηση (Operation and Maintenance) Έργων Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων, τα οποία λειτουργεί με ευθύνη και προσωπικό της, καθώς και σε Έργα Οικοδομικό και Έργα Υποδομών.

Πέραν των Δημοσίων Έργων η τεχνική εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. έχει κατασκευάσει πολυάριθμα έργα για λογαριασμό ιδιωτικών εταιρειών Όπως: ΕΛ.ΠΕ. (Ελληνικό Πετρέλαια), ΒΡ Hellas, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε., Club Mediteranee, Ελληνικό Τουριστικό Ακίνητα, VIVARTIA, ΔΕΛΤΑ, GOODYS κ.α.

Τον τελευταίο καιρό η Εταιρεία μας έχει στραφεί σε νέους εξελισσόμενους τομείς Όπως:

- Επεξεργασία και Διάθεση Στερεών Απορριμμάτων (αστικό, επικίνδυνα, νοσοκομειακό), Επεξεργασία και Διάθεση Ιλύος Βιολογικών Καθαρισμών

- Μελίτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία Βιομηχανικών Έργων

- Υπηρεσίες Κατεδάφισης - Αποξήλωσης Εγκαταστάσεων

- Αξιοποίησης Παραθαλάσσιας Ιδιοκτησίας για ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας

- Κατασκευή Δημοσίων Έργων και Real Estate σε γειτονικές χώρες

Η τεχνική εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. διαθέτει πιστοποιήσεις από τον διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποιήσεων QMSCERT για του παρακάτω τομείς λειτουργίας της (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17021):

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

- Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011

- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής Προσωπικού σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008

Η Εταιρεία ήδη από τα μισά του έτους 2017 έχει υιοθετήσει και θέσει σε πλώρη εφαρμογή αυστηρότατη Πολιτική Ανταγωνισμού και Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, ενώ εκπαιδεύει σχετικό το ανθρώπινο δυναμικό της μέσω ειδικών επαγγελματικών σεμιναρίων. Η Εταιρεία είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων περί της προστασίας του ανταγωνισμού και θεωρεί ότι τα συγκριτικό της ανταγωνιστικό πλεονεκτήματα μπορούν να λάμψουν και να αποφέρουν καρπούς μόνο εάν αυτό λειτουργεί σε επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δεν έχουν καμία θέση πρακτικές και μέθοδοι νόθευσης του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού.


Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (Πρώην Ζηρъδη,, 151 23, Μαρουσι, Τηλ. 210 61 00 500, Φαξ. 210 68 57 094, Email: cdcinbox@gmail.com

Copyright (C) www.constantinidisae.gr All rights reserved